Thỏ giống NewZealand White

Giống thỏ được nuôi làm thú cảnh, lấy thịt, lấy da cho công nghiệp thuộc da, điều chế vaccin