Giá trị cốt lõi

  • Hỗ trợ người nông dân trung thực và minh bạch trong quá trình sản xuất, đóng gói và bảo quản thực phẩm.
  • Hoạt động vì quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.
  • Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác.